Loading the page...

Etický kódex


Etický kódex programu Online tlmočník

Preambula:

Tento etický kódex platí výlučne pre osoby – tlmočníkov posunkového jazyka, ktorí budú  vykonávať činnosť prostredníctvom programu Online tlmočník, realizovaného vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Pod pojmom n/Nepočujúci v tomto kódexe rozumieme všetky osoby s poruchou sluchu (nepočujúci, nedoslýchaví a ohluchnutí), ktorí používajú slovenský posunkový jazyk a/alebo posunkovanú  slovenčinu. 

  1. Tlmočník sa zaväzuje vykonávať svoju prácu v najvyššej možnej kvalite. Tlmočnícky úkon musí presne zodpovedať tlmočenému prejavu. Nie je možné čokoľvek vynechať, alebo dopĺňať.
  1. Tlmočník je mostom medzi počujúcim a nepočujúcim účastníkom komunikácie a ich dvoma odlišnými jazykmi a kultúrami. Online tlmočník opisuje aj celú situáciu, ktorá ovplyvňuje tlmočnícku situáciu a odohráva sa v telefóne alebo na monitore počítača.

 

       3. Tlmočník dodržiava zásadu diskrétnosti a mlčanlivosti, ktorá sa týka všetkého, čo sa dozvie počas neverejného tlmočenia, prekladu a prepisu. Tlmočník dôverné informácie nikdy nezneužíva.

 

      4. Tlmočník podľa možnosti prispôsobuje svoj prejav nepočujúcemu klientovi s ohľadom na kultúrne odlišnosti a na jeho spôsob používania posunkového jazyka.

 

      5. Tlmočník prijíma také záväzky, ktoré zodpovedajú jeho schopnostiam, kvalifikácii a príprave. Je zodpovedný za kvalitu svojej práce. Ak tlmočník zistí, že komunikácia s daným nepočujúcim klientom je nad jeho možnosti a schopnosti,  tlmočenie      odmietne alebo skončí s vysvetlením a návrhom ďalšieho riešenia celej situácie (napr. odovzdanie záväzku kolegovi).

    6. Tlmočník prispôsobuje svoje správanie primerane situácii, v rámci ktorej tlmočí.

 

    7. Tlmočník neodmietne klienta pre jeho národnosť, rasu, náboženské vyznanie, politickú príslušnosť, sociálne postavenie, sexuálnu orientáciu, vek, rozumovú úroveň a povesť.

 

    8. Program Online tlmočník nemôže byť využívaný na šírenie myšlienok vierovyznania, ani iných názorových smerov - ako zo strany klienta, tak aj zo strany tlmočníka.  

     9.Na oboch stranách sa predpokladá zodpovedajúce (primerané / slušné) správanie.  Tlmočník má právo v prípade neadekvátneho správania klienta ukončiť rozhovor.

 

    10.Tlmočník má právo odmietnuť tlmočiť v prostredí neprijateľnom z fyzických, psychických alebo morálno-etických dôvodov (erotická linka atď.)  a v podmienkach nedôstojných pre výkon profesie, alebo v prípade, že by nedokázal byť  neutrálny   voči tlmočenému obsahu, a tak poškodil  klienta, svoju osobu alebo povolanie.

 

    11.Tlmočník sleduje vývoj svojej profesie a jej náplne u nás i vo svete, neustále zvyšuje svoju kvalifikáciu, a to nielen v príslušnej jazykovej oblasti, ale aj v oblasti všeobecného vzdelania a rozhľadu a kultúry nepočujúcich.

       12.Tlmočník si ctí svoju profesiu, usiluje o spoluprácu a solidaritu s ostatnými tlmočníkmi pri presadzovaní a obhajobe spoločných profesionálnych záujmov, zdieľa novo získané informácie a poznatky so svojimi kolegami.

 

    13.Tlmočník má právo prerušiť, odmietnuť alebo ukončiť tlmočenie v prípade technických ťažkostí, ktoré mu nedovoľujú vykonávať tlmočenie, napr. narušená kvalita obrazu, zvuku, pomalý prenos. O tejto skutočnosti informuje osobu, ktorej bolo    tlmočenie určené, dostupným spôsobom.

      14.Tlmočník má právo vystúpiť z pozície tlmočníka po objasnení celej online tlmočníckej situácie klientovi /om.  Ide o prípady lepšieho  porozumenia situácie pre všetky zúčastnené strany

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Róberta Šarinu na e-maile robo.sarina@bezbarierovakomunikacia.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907 735 129.